Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod

Hlavní stránka

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a mateřské školy Martínkovice, okres Náchod. Naše škola se nachází na severu královéhradeckého kraje ve vesnici Martínkovice, nedaleko polských hranic, asi pět kilometrů od Broumova. Adresa školy je Martínkovice 240, Martínkovice, 549 73. Telefonické a e-mailové spojení naleznete v sekci kontakt.

Novinky

S COUNTRY TANCI DO STODOLY

V pondělí 24. dubna 2017 jsme se vydali na společné setkání malých škol z Broumovska.

V Jetřichově v KD pro nás byl připraven program „S coutry tanci do stodoly“, který zajistila paní ředitelka Mgr. Hanzlíková. Děti se nejdříve seznámily s historií country tanců a pak už honem na  parket. Nejdříve šly na parket děti 1. a 2. tříd. A šlo jim to výtečně! Během chvíle se sálem rozezněla hudba a počáteční oťukávání a zkoušení tanečních kroků se změnilo na opravdovou tancovačku. Starší děti se pak zapojily velice rychle, neboť již věděly, co je čeká.  V závěru si děti zatancovaly společně. Možnost zakoupit si nějaký drobný upomínkový předmět děti také hojně využily. Po ukončení programu jsme se přesunuli na krátkou exkurzi do základní školy v Jetřichově. A pak hurá zase zpátky do Martínkovic!

Děkujeme ještě jednou paní ředitelce Hanzlíkové za tuto skvělou akci.

Zapsala: Bc. Lenka Slezáková

* foto viz galerie 

 

11.05.2017, 12:53 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

Zprávičky ze školičky

Knihovna Martínkovice 26.1. 2017

S týdenním plánem na téma – „Kniha základ života“, jsme navštívili knihovnu v Martínkovivích. Děti se seznámily s tím, jak to v takové knihovně chodí, jak si najít takovou knížku nebo jak se v takové knihovně a ke knížkám chovat. Za krásný výklad děkujeme paní Ludmile Frödové.

 

Sněhulákový den 15.2. 2017

V únoru proběhl v MŠ Sněhulákový den, na který se každým rokem těšíme. Školka se proměnila v sněhovou školu plnou her a malých i velkých sněhuláčků. Sněhuláci museli absolvovat všechny předměty, aby dostali vysvědčení sněhuláka. Mezi  předměty patřilo valení sněhové koule, sněhový sloup, koulovaná, přehazování sněhu, běh mezi ledovci, nesměla chybět ani sladká šlehačka a další důležité předměty. Nakonec sněhulákovou školu všichni dokončili se samými jedničkami a pochvalou.

 

Vítání občánků 4.2. 2017

V sobotu dopoledne proběhlo vítání miminek v kulturním domě v Martínkovicích. Starší děti ze školky přednesly své básničky a moc se jim povedly. Od pana starosty dostaly sladkou odměnu, z které měly velkou radost. 

 

Divadlo Broumov „ O kocourovi Mikešovi“ 7. 2. 2017

Do divadla děti jezdí rády a i tentokrát si pohádku o Mikešovi užily. U pohádky se děti pobavily a moc se jim líbila.

 

Karneval ve školce 1.3. 2017

První březnový den proběhl karneval ve školce. Tentokrát na naši slavnost dorazilo plno známých pohádkových postav. Tento rok především plno princezen, ale i indiánky, kočička, pirát, kostlivec a další krásné masky. Na karnevale si také děti užily mnoho her a soutěží. Karneval se dětem líbil a nesměla chybět sladká odměna a balónek, který si nesly děti domů.

 

DDM Ulita keramika 2.3. 2017

Do Ulity v Broumově jezdíme s dětmi velmi rádi. Nejen že si zazpíváme a pohrajeme, ale především si vždy něco pěkného vytvoříme. Tentokrát jsme dodělávali překvapení pro maminky na jejich svátek a vytvořili z hlíny krásné kočičky, které si příště naglazujeme barvičkami.

 

Bavíme se sportem 9.3. 2017

Jedno čtvrteční dopoledne jsme si s dětmi šli zacvičit do kulturního domu s panem vedoucím kroužku pro školky „Bavíme se sportem“. Šlo o ukázkovou hodinu. Děti si vyzkoušely různé cviky a pohybové aktivity, které přirozeně zdokonalují jejich schopnosti v oblasti především hrubé motoriky, koordinace pohybů, orientace v prostoru atd. Dětem se hodina moc líbila. Od září budou mít rodiče možnost zaplatit si výukové hodiny pro starší děti 5 let.

 

Divadlo Broumov „Tři přadleny“ 17.3. 2017

Klasická pohádka o třech přadlenách na motivy K. J. Erbena se dětem moc líbila. Cestou si opakovaly jména přadlen, které si měla Marijánka zapamatovat. Šlapalína, Mžouralína a Žvandolína, to jsou ty hodné tetičky, které Marijánce štěstí přinesly.

 

Zábavné dopoledne pro MŠ 24.3. 2017

Základní škola v Martínkovicích si připravila pro děti z mateřských škol opravdu bohatý program. Nejdříve jsme shlédli dvě pohádky, které si pro nás připravili žáci základní školy. Následně jsme si hromadně zatančili, zazpívali a vyrobili si krásné výtvory, které si děti odnesly domů. Nakonec děti získali sladkou odměnu a sluníčkovou medaili. Program se nám líbil. Děkujeme zaměstnancům ZŠ a dětem ZŠ za příjemně strávené dopoledne.

 

Marcipánový den 29.3. 2017

Na sladký marcipánový den jsme nesměli zapomenout ani v tomto roce, Děti už se na něj těšily. I  tentokrát jsme si „uplácali“ a obarvili marcipán, z kterého si děti vyválely a vytvořily různá díla. Moc jsme si pochutnali a několik sladkých postaviček nesly děti domů maminkám na ochutnání.

 

Velikonoční tvoření s rodiči 6. 4. 2017

V jedno čtvrteční odpoledne jsme pozvali rodiče na tvoření se svými dětmi. Rodiče si mohli odnést domů čtyři výrobky. Zajíčka z kartonu, zápich do květináče, slepičku z papírového tácku a beránka ze sušenky. Výrobky se maminkám a dětem moc povedly. Budeme se těšit na další příjemně strávené odpoledne.

 

 

Pečení velikonočního copu 10.4. 2017

Hned v pondělí po dívčí koledě jsme s dětmi vyrazili do Ulity v Broumově, tentokrát péct. Děti si vyválely, upletly a ozdobily krásné copy. Hned jak se upekly, chtěly děti cop ochutnat a tak jsme ještě po svačince dva copy snědli. Moc nám chutnaly a každý si svůj cop nesl domů.

 zapsala: Hana Vítová, učitelka MŠ

* foto viz galerie 

20.04.2017, 08:11 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

Zápis do MŠ

Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod

vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok   2017/2018

zápis potrvá od 9. 5. 2017 do 12. 5. 2017 

rodiče si mohou vyzvednout přihlášky v mateřské škole


20.04.2017, 08:10 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

Kritéria přijetí do MŠ

Kritéria pro přijímací řízení dětí do mateřské školy

Ředitelka školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Přednostně se přijímají děti v tomto pořadí:

1.    děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky

2.    děti ve věku 5, 4, 3 let

3.    děti, jejichž sourozenci již navštěvují mateřskou školu v Martínkovicích

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérii ve výše uvedeném pořadí.

 

 

20.04.2017, 08:08 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

Zápis do MŠ

Přijímací řízení – mateřská škola

Ředitelka MŠ Martínkovice bude při přijímání děti k předškolnímu vzdělávání vycházet z podmínek školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a z kritérií MŠ pro konkrétní školní rok: 2017/2018

Dokumentace, která se vztahuje k přijetí dítě a jeho pobytu v MŠ:

·         Žádost o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte

·         Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ

·         Podmínky školy pro přijímání dětí k předškolní vzdělávání

·         Kritéria přijímacího řízení

·         Dohoda o dočasném přerušení - ukončení docházky dítěte do MŠ

·         Zmocnění k vyzvedávání dětí jinou osobou než je zákonný zástupce

·         Žádosti a rozhodnutí týkající se "úplaty" za předškolní vzdělávání a školské služby

·         Údaje o dítěti do školní matriky

Přijímací řízení probíhá na MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním platném znění.

Zřizovatel MŠ po dohodě s ředitelkou školy vyhlásí termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání. Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout zařízení, pohrát si, dozvědět se potřebné informace o MŠ. Žadatelé jsou seznámeni s podmínkami přijetí dítěte.

Zákonní zástupci obdrží v MŠ " Žádost o přijetí dítěte do MŠ" na příslušný školní rok. Tuto "Žádost" řádně vyplní a včetně lékařského potvrzení (ne staršího než jeden měsíc před zápisem) o zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do MŠ předají v určeném termínu osobně zpět do MŠ.

O přijetí - nepřijetí dítěte je zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn Zveřejněním výsledků přijímacího řízení. V případě většího počtu „Žádostí“ než je kapacita volných míst, zašle nebo osobně předá ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě podmínek školy pro přijímací řízení a kritérií MŠ Martínkovice pro přijímání dětí.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte také.

Děti jsou přijímány do výše volných míst k naplnění stanovené kapacity MŠ.

Zákonní zástupci nově přijatých dětí jsou zpravidla v polovině června pozváni na "Informativní schůzku", kde jsou seznámeni se Školním vzdělávacím programem, Školním řádem MŠ, Směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, Směrnicí MŠ o školním stravování, s možností adaptačního procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.

20.04.2017, 08:07 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová
Archiv novinek


Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod © 2003 - 2017
RSS