Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod

Hlavní stránka

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a mateřské školy Martínkovice, okres Náchod. Naše škola se nachází na severu královéhradeckého kraje ve vesnici Martínkovice, nedaleko polských hranic, asi pět kilometrů od Broumova. Adresa školy je Martínkovice 240, Martínkovice, 549 73. Telefonické a e-mailové spojení naleznete v sekci kontakt.

Novinky

Zápis do MŠ

Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod 

vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok   2018/2019

Zápis potrvá od 9. 5. 2018 do 10. 5. 2018 

Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky v mateřské škole.

17.04.2018, 08:12 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

MŠ - Kritéria pro přijímací řízení

 

Kritéria pro přijímací řízení dětí do mateřské školy

Ředitelka školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Přednostně se přijímají děti v tomto pořadí:

1.    děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky

2.    děti ve věku 5, 4, 3 let

3.    děti, jejichž sourozenci již navštěvují mateřskou školu v Martínkovicích

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérii ve výše uvedeném pořadí.

17.04.2018, 08:11 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

Přijímací řízení v MŠ

Ředitelka MŠ Martínkovice bude při přijímání děti k předškolnímu vzdělávání vycházet z podmínek školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a z kritérií MŠ pro konkrétní školní rok: 2018/2019

Dokumentace, která se vztahuje k přijetí dítě a jeho pobytu v MŠ:

·         Žádost o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte

·         Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ

·         Podmínky školy pro přijímání dětí k předškolní vzdělávání

·         Kritéria přijímacího řízení

·         Dohoda o dočasném přerušení - ukončení docházky dítěte do MŠ

·         Zmocnění k vyzvedávání dětí jinou osobou než je zákonný zástupce

·         Žádosti a rozhodnutí týkající se "úplaty" za předškolní vzdělávání a školské služby

·         Údaje o dítěti do školní matriky

Přijímací řízení probíhá na MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním platném znění.

Zřizovatel MŠ po dohodě s ředitelkou školy vyhlásí termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání. Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout zařízení, pohrát si, dozvědět se potřebné informace o MŠ. Žadatelé jsou seznámeni s podmínkami přijetí dítěte.

Zákonní zástupci obdrží v MŠ " Žádost o přijetí dítěte do MŠ" na příslušný školní rok. Tuto "Žádost" řádně vyplní a včetně lékařského potvrzení (ne staršího než jeden měsíc před zápisem) o zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do MŠ předají v určeném termínu osobně zpět do MŠ.

O přijetí - nepřijetí dítěte je zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn Zveřejněním výsledků přijímacího řízení. V případě většího počtu „Žádostí“ než je kapacita volných míst, zašle nebo osobně předá ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě podmínek školy pro přijímací řízení a kritérií MŠ Martínkovice pro přijímání dětí.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte také.

Děti jsou přijímány do výše volných míst k naplnění stanovené kapacity MŠ.

Zákonní zástupci nově přijatých dětí jsou zpravidla v polovině června pozváni na "Informativní schůzku", kde jsou seznámeni se Školním vzdělávacím programem, Školním řádem MŠ, Směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, Směrnicí MŠ o školním stravování, s možností adaptačního procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.

17.04.2018, 08:08 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

V pátek 6. dubna 2018 se konal zápis do 1. třídy. Budoucí žáčci ukázali učitelkám, jak umí vyprávět o sobě a své rodině, počítat, porovnávat, poznávat geometrické tvary či zvířátka, malovat, stříhat a dokonce rybařit. Rodiče byli právem na své ratolesti hrdí.

Tímto bych také chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto příjemném odpoledni - učitelkám, hospodářce školy a také starším spolužákům!

* foto viz galerie 

16.04.2018, 12:58 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová

Velikonoční vyrábění

Velikonoce jsou významnými křesťanskými svátky. Ani my ve škole jsme nezapomněli se na ně patřičně připravit. Vyrobili jsme si velikonoční závěs se slepičkou, beránka z papíru na stůl, velikonoční přání, zajíčka a ozdobili jsme i velikonoční vajíčka.

Vyzkoušeli jsme plést pomlázku a zjistili jsme, že na tom nic těžkého není. Dále pokračujeme v jarní výzdobě školy.

 

Jaro je krásné J

Zapsala: Lenka Slezáková

* foto viz galerie 

6.04.2018, 11:56 | vložil(a): Mgr. Naděžda Bláhová
Archiv novinek


Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod © 2003 - 2018
RSS